Sample title

Utvikling av salgsteam

Få yrker er så prestasjonsorienterte som salgsyrket. Det er ofte marginer som avgjør resultatene. Den enkelte selgers prestasjonsnivå vil avhenge av en vellykket kombinasjon mellom systematikk, kreativitet og ambisjoner . Selv om salgsresultater i de fleste bransjer oppfattes som et resultat av individuelle prestasjoner, viser erfaringer at selgere som arbeider i team vil utvikle et høyere prestasjonsnivå enn de som arbeider individuelt. Kontakt Team Training for informasjon informasjon om hvordan salgsresultatet kan økes gjennom å skape team av ambisiøse individualister

Utvikling av kundeteam

Sample title

"Hva er et kundeteam? 
 Kundelojalitet og lønnsomhet er et resultat av samspillet mellom dem som er involvert i prosessene mot virksomhetens kunder. Sluttresultatet er mao avhengig av samhandling på tvers av de tradisjonelle funksjonsgrenser i den totale verdikjeden. 
Det endelige resultatet av et kundeforhold avhenger av samspillet mellom de som innehar salgsrollen og de som skal sørge for at produkter og løsninger fungerer ut fra de krav kundene stiller til funksjonalitet, kostnader og servicegrad.  

Det som i første rekke kjennetegner et effektivt kundeteam er at alle i teamet opplever den totale kundeprosessen som fellesutgangspunkt for avklaring av roller og utarbeidelse av retningslinjer for samhandling. Teamet har felles mål i forhold til fortjeneste og kundetilfredshet.
Hvordan kan Team Training bidra? 
Team Training har gjennom å kombinere mange års erfaring innen salgstrening, teambuilding og salgsledelse utviklet et konsept for etablering og utvikling av tverrfunksjonelle kundeteam. 
Fokusområder Klargjøring av felles mål i forhold til fortjeneste og kundetilfredshet. Få alle i teamet til å oppleve den totale kundeprosessen som fellesutgangspunkt for avklaring av roller og utarbeidelse av retningslinjer for samhandling Hastighet og kvalitet i kundeprosessen sikres gjennom bruk av relevante målekriterier og tilbakemeldingssystemer. Sikre gjensidig støtte gjennom å få teammedlemene til ”å spille hverandre gode”.  Klargjøre hvordan coachen i kundeteamet skal lede og støtte.  
Gjennom å simulere aktuelle kundesituasjoner klargjøres roller, samarbeidsformer og ”sekunderingssystemer”. Aktuelle verktøy utvikles parallelt med treningsforløpet.

Utvikling av lederteam

Sample title

"Hva kjennetegner et ledergruppe som fungerer som team? 
Et effektivt lederteam kjennetegnes ved at alle i teamet demonstrerer et totalansvar for bedriftens/funksjonenes resultater. Oppsatte visjoner, mål og strategier er verktøy og veivisere som benyttes for å kvalitetssikre beslutningsprosesser og sikre samhandling i forhold til teamets mål. Utgangspunktet er en forståelse for nødvendigheten av forpliktende samhandling på tvers av funksjoner og revirer. Et effektivt lederteam vil demonstrere ansvar både for å sikre nødvendig langsiktighet og for å bidra til at kortsiktige resultatkrav oppnås. Et effektivt lederteam vil være i stand til å møte de utfordringene som ligger i å sørge for kontinuerlige endringer parallelt med at kortsiktige krav til resultater oppnås. Et effektiv lederteam møtes for å evaluere, ta beslutninger og legge planer. Teamet har system og metoder som sikrer hastighet og kvalitet i beslutningsprosesser. Hvordan kan Team Training bidra? Gjennom mer enn 20 års erfaring har vi utviklet systematikk og verktøy for å skape effektive lederteam. Opplegg og gjennomføring tilpasses teamets hovedoppgaver og rammebetingelser. Hovedhensikten vil alltid være å utnytte de synergieffektene som ligger i å få personer til å samhandle. på tvers av funksjonsgrenser og revirer. Et teamutviklingsprogram vil bygges opp rundt følgende fokusområder: Teamets evne til å støtte hverandre på tvers av funksjonsgrenser Teamets evne til å fatte beslutninger og etterleve dem Skape personlig trygghet og gjensidig tillit Bevisstgjøring og utnyttelse av individuelle ulikheter Påvirkning av produktivitet gjennom ressursallokering Teamets evne til å planlegge og gjennomføre endringsprosesser Teamets evne til å kommunisere med resten av organisasjonen Gjennomføring Utgangspunktet for gjennomføringen er de forretningsmessige resultater teamet skal bidra med. Basert på analyse av teamets funksjonsgrad og ”relasjonskartet” klargjøres mål med prosessen. Gjennomføringen skjer gjennom en kombinasjon av teammøter og gjennomføringsperioder.

Etablering av prosjekt-team

Sample title

En av de største utfordringene i alle virksomheter er å ferdigstille prosjekter til planlagt tid. 
De alle fleste prosjekter skal gjennomføres parallelt med at de operative resultatene nås. Som de fleste har erfart, vil prosjekter som ikke er rene overlevelsesoppgaver bli nedprioritert i forhold til den operative hverdagen. De viktigste årsakene kan knyttes til hvordan prosjektet har blitt initiert, til prosjektledelse, til måling av framdrift, til den støtten og oppmerksomheten prosjektet får fra ledelsen og andre impliserte. Hovedkonklusjonen blir at de fleste prosjekter som igangsettes ikke er godt nok planlagt i forhold til de realiteter prosjektleder og prosjektteamet må forholde seg til. Det som kjennetegner effektive prosjektteam er at de leverer til oppsatte tider. De som deltar i prosjektene er motiverte ut fra den viktigheten de opplever at prosjektet har. Det er klart definert hva hver enkelt skal bidra med og hvordan teamet skal samarbeide for å sikre kvalitet og hastighet i prosessen. Teamleder fungerer som koordinator og coach. Framdriften sikres gjennom sekundering basert på en fremdriftsplan som alle har forpliktet seg til. Prosjektmøtene benyttes til å ta beslutninger, korrigere avvik og sikre en optimal utnyttelse av den enkeltes kompetanse. Hvordan kan Team Training bidra? Mange års erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid har lært oss hva som er de viktigste årsaker til at mange prosjekter mislykkes, spesielt i forhold til framdrift. Team Training har utviklet et treningskonsept og verktøy som vil bidra til at prosjektarbeidet både får nødvendig prioritet og forutsigbarhet i forhold til kvalitet og ferdigstillelse. Vi kan også bidra som endringsagenter, ved at vi bringer inn erfaring fra mange års prosjektarbeid, spesielt knyttet til kundeprosesser. Fokusområder • Sikre at teamet har felles motivasjon for å delta i prosjektet • Sørge for at den enkelte har klart bilde av hva han/hun skal bidra med, og hvordan samarbeidet skal skje • Sikre at teamets medlemmer balanserer sin innsats riktig mellom prosjektarbeidet og det daglige, operative arbeidet • Utarbeide system for planlegging, oppfølging og informasjonsdeling • Gi den enkelte nødvendig kompetanse for å kunne delta i et prosjektteam • Sikre at prosjektleder fungerer som coach mot teamet og den enkelte Gjennomføring Kompetanse og verktøy overføres gjennom anvendelse på konkrete prosjekter. Treningen gjennomføres rundt de tre hovedfasene i et prosjekt: • Planlegging av prosjektet • Etablering av prosjektteamet • Gjennomføring Treningen vil gjennomføres ved en kombinasjon av teammøter og gjennomføringsperioder.